Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Ny økonomi?

Vi har sett mange eksempler på at verden vil bedras. Eller rettere sagt; vi mennesker vil bedras. Vi mennesker er skapninger som lett lar seg samle i flokk, kanskje for å søke trygghet og skyve unna frykt og usikkerhet. Ofte opplever jeg at vi tar stilling til omfattende spørsmål på veldig tynt grunnlag. Mange mennesker evner å fremheve påstander om omfattende sammenhenger uten en gang å ha reflektert over dem. Påstanden er ukritisk ”klippet og limt” fra andre menneskers uttalelser, andre mennesker som har tyngde eller utadvendt navn og ansikt.

“Den nye økonomien” er blitt et nytt utsagn som som brukes i mange sammenhenger på en meget uheldig måte. Det har blitt så ille at enkelte mener at næringslivet må ta ”Den nye økonomien” på alvor og ta konsekvensene av den. Få påstander kan provosere meg mer enn den. Påstanden er fåfengt, svært unyansert og viser svært liten innsikt i hva ”Den nye økonomien” er og hvem den representerer. ”Den nye økonomien” omfatter et fåtall bedrifter, mens digitale kommunikasjonskanaler kan ha en positiv effekt på inntektssiden og kostnadssiden i de aller fleste typer virksomheter.

Digitale kommunikasjonskanaler (der Internett og en bedrifts intranett er eksempler) har åpnet opp en etterlenktet effektivisering av kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker. Markedsførere er blitt opptatt av hvordan vi kan bruke den nye teknologien til å ”løfte” bedrifters evne til å utvikle sterkere relasjoner med sine kunder enn noen gang tidligere. For de digitale kommunikasjonskanaler kan virkelig revolusjonere hyppighet, responsevne, responstid, tilgjengelighet, oppfølging og ikke minst skreddersøm av tilbud til store kundemasser.

Ut av dette er det to sentrale begreper som fremkommer; e-service og e-handel. E-service, det vil si de digitale kommunikasjonskanalenes evne til å realisere service-strategier, er en gavepakke fra it-bransjen som vi anbefaler de fleste virksomheter å utnytte. En gavepakke bestående av muligheter til å utvikle kunderelasjoner på et nivå som tidligere var mer en drøm enn virkelighet. E-service har for eksempel gitt banker og andre aktører i finansmarkedet en mulighet til å gjøre kompetansen (blant annet investeringsrådgivning) tilgjengelig for kunder mer effektivt på de tidspunkter kunden måtte ønske det. Cisco ”tvinger” alle kunder til å løse driftsproblemer gjennom selskapets ”troubleshoot engines” 24 timer i døgnet. Cisco trener kundene til å bli flinke til å bruke problemløser-maskinene, fordi det utvikler kundenes kompetanse om produktene (som igjen viser seg å skape mer lojale kunder) og reduserer tiden fra problemet er identifisert til det er løst. Mulighetene som ligger i e-service er kun begrenset av fantasien. Her har mange bedrifter et stort forbedringspotensial. Endringene følger en ny forretninglogikk – fra avlastning til dyktiggjøring av kunden. Endringene kan være smertefulle for de fleste bedrifter.

E-handel, det vil si de digitale kommunikasjonskanalenes evne til å overføre tradisjonell transaksjonsbasert handel fra fysiske butikker eller telefonbasert/katalogbasert fjernhandel til Internett eller ekstranett, er også en fantastisk mulighet for mange bedrifter. Men ikke alle. Enkelte ser her en så stor rasjonaliseringsgevinst at de etablerer rene nettbaserte butikker eller kjøpesentre for å konkurrere med de tradisjonelle aktørene. Noen mener at de har en bedre konkurranseevne, fordi de er mer dynamisk og lite hemmet av gammel tradisjonell snevsynhet i bransjen. Andre mener de tradisjonelle har langt bedre evne til å lykkes, fordi de har logistikken på plass og trenger kun det elektroniske vinduet mot kunden for å lykkes. Selv tror jeg ikke suksess eller fiasko vil være avhengig av tidligere ståsted, men heller organisasjonens evne til å tilby gode konseptuelle løsninger som støtter kundens verdiskapning, samt evnen til å utvikle en god relasjon med kundene. ”State of the art” leveransesystem og service vil være en forutsetning, sett med kundens øyne. Likevel er det mange som har svært store hull både når det gjelder strategi og gjennomføring av riktig service-kvalitet.

Vi skal ikke glemme at digitale kommunikasjonskanaler også evner å effektivisere kostnadssiden hos de fleste virksomheter. Innkjøp, logistikk, rekruttering og produksjon er oppgaver som ofte løses billigere og mer effektivt enn hva som var mulig tidligere. At oljeselskaper nå går sammen for å etablere en felles innkjøps-site på Internett hvor de ønsker å samarbeide om innkjøp av visse produkter og tjenester, innebærer ikke at de går inn i ”Den nye økonomien”, men snarere evner å bruke en digital kommunikasjonskanal til å samordne felles innkjøp. Innkjøpssamarbeid har vært et fenomen fra den gang idéen om handel ble skapt, og er ikke noe som har fremkommet som følge av ”Den nye økonomien”, slik noen har klart å uttale.

Begrepet ”Den nye økonomien” knytter seg til leverandører av infrastruktur, maskinvare og programvare, samt konsultativ innholdsleveranse innen digital kommunikasjon og -prossesering. Statoil eller DNB vil aldri være en del av den nye teknologien, såfremt de ikke etablerer produksjon, distribusjon eller handel av programvare, maskinvare eller rådgivning i forbindelse med digital kommunikasjon eller –prosessering. Men, de vil i høyeste grad bli påvirket av hvilke muligheter den nye teknologien gir for e-service og e-handel. For eksempel ønsker Statoil å selge strøm gjennom Internett. DNB selger aksjefond og enkelt-aksjer gjennom Internett samtidig som de utvikler avanserte kundeprogrammer ved bruk av digital kommunikasjon.

Aktører i ”Den nye økonomien” er begrenset målt i antall mennesker, men betydelig målt i summen av selskapsverdien for deltakerene i konkurransearenaen. Det vil være særdeles vanskelig å spå om denne bransjens utvikling. Er det egentlig mulig å spå om fremtiden? De få sikre ting å si om denne bransjen, er at de evner å revolusjonere kostnadssiden hos våkne bedrifter og gir samtidig muligheter til å utvikle tilpassede kunderelasjoner. Dette kan bidra til å øke inntektssiden for de virksomheter som evner å anvende teknologien. Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne ut hvilke aktører som konkurrerer med hvem, bransjegrensene hviskes ut sakte men sikkert.

Det er lett å blande begrepene i en verden der nye og gamle tanker ”vekkes” som følge av hvor meget enklere det er å virkeliggjøre dem ved bruk av ny digital kommunikasjon. Digital kommunikasjon vil påvirke de aller fleste bedrifter. For dem er det ingen ny økonomi. Det kan derimot være relevant å gjenoppta diskusjonen om bedriftens forretningslogikk, fordi e-service og e-handel kan medføre en dreining i fremtidens verdiskapning. Endringen vil oppstå raskt der kundene ser mulighetene raskt eller der eksisterende eller skjulte konkurrenter ser mulighetene før deg. Det er nesten ingenting som er umulig med bruk av den eksisterende teknologien. Det er vår egen skapelsesevne og kundeinnsikt som er begrensningen.

Slik jeg opplever det, er det få som evner å tenke nye tanker. De fleste får frem idéer ved å gjøre sammenligninger. La oss ikke løpe vilt etter en eller annen bjellesau og utføre det andre mer synlige aktører gjør. Den økte bruken av digital kommunikasjon vil gjøre det mulig å tenke helt nytt om hvordan relasjoner bygges og verdier skapes…

Jeg håper vi i tiden fremover opplever at helt nye tanker fremmes og ikke bare gamle tanker virkeliggjort ved bruk av teknologi.

”If you can detect what’s obvious, you tap into people’s greatest needs”, sa Peter Ferdinand Drucker, en “tenker” på 90 år.

Skrevet av Henning Tunsli

Du kan dele dette innlegget:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • email

Visdomsord

The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition — Peter Senge

Motta nyhetsbrev